"Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego" nr RPMA.08.02.00-14-4412/16

 
Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 01.11.2016 do 10.01.2017 r.
 
KRYTERIA REKRUTACJI FORMALNE - OBLIGATORYJNE (0/1 pkt)
Uczestnik projektu musi spełniać kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej projektu, tj.:
- jest osobą bierną zawodowo
- jest osobą, która mieszka na obszarze woj. mazowieckiego wyłącznie na terenach wiejskich
- jest osobą powyżej 30 roku życia
 
KRYTERIA REKRUTACJI DODATKOWE:
1.PREMIUJĄCE (+1 pkt za przynależność do każdej z nw. grup)
- jest kobietą
- jest osobą powyżej 50 r.ż.
- jest osobą o niskich kwalifikacjach
- jest osobą z niepełnosprawnościami
2.MERYTORYCZNE - ANALIZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH (+ 0-10 pkt)
Ocena dokonana przez doradcę zawodowego. Ocenie podlegać będą posiadane przez kandydatów:
- kwalifikacje zawodowe i umiejętności (0-5 pkt)
- cechy i umiejętności poza zawodowe (0-5 pkt)
 
Aby zgłosić się do projektu pobierz i wypełnij zamieszczony poniżej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Wcześniej zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i zaieszczonym wzorem umowy uczestnictwa w projekcie oraz pozostałymi dokumentami:
Regulamin rekrutacji
Umowa uczestnictwa w projekcie
Regulamin wypłaty stypendiów
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prześlij mailem na adres: aktywni@efs.edu.pl
 
Jeżeli masz pytania:
- przyjdź do jednego z naszych punktów informacyjnych - informacje o Punktach Informacyjnych będą pojawiały się w zakładce Aktualności
- zadzwoń do nas: 531-631-395
- napisz: aktywni@efs.edu.pl
Główne biuro projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Krokwi 30c