"Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego" nr RPMA.08.02.00-14-4412/16

 
Uczestnikiem projektu jest 120os (72K, 48M) biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, należących co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup:
-Kobiety - 60%, 72K
-Os. powyżej 50r.ż - 10%, 7K, 5M
-Os. o niskich kwalifikacjach - 20%, 14K, 10M
-Os. niepełnosprawne -10%, 7K, 5M
Uczestnicy uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego wyłącznie na terenach wiejskich.
 
Kto to jest osoba bierna zawodowo?
Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna.
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo.
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
 
Kto to jest osoba powyżej 30 bądź 50 roku życia?
Osoba, która w momencie przystąpienia do projektu, tj. podpisania umowy uczestnictwa ukończyła 30 bądź 50 r.ż.
 
Kto to jest osoba o niskich kwalifikacjach?
Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. osoba, która zakończyła edukację na poziomie ponadgimnazjalnym i ma ukończone:
- Liceum ogólnokształcące,
- Liceum profilowane,
- Technikum,
- Uzupełniające liceum ogólnokształcące,
- Technikum uzupełniające,
- Poziom 3C Zasadnicza szkoła zawodowa.
 
Kto to jest osoba z niepełnosprawnościami?
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)